Polecamy

STATUT

FUNDACJI

 

„Zdrowie i Życie na Sądecczyźnie”

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§1

 

Fundacja pod nazwą „Zdrowie i Życie na Sądecczyźnie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Iwonę Dziedzic zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Konarskiego nr 54/6 przed notariuszem Anną Gaweł - Rościszewską działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjachoraz niniejszego statutu.

 

§3

Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

 

§4

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia oraz starosta powiatu nowosądeckiego.

 

§5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest Łososina Dolna.

 

§6

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§7

1.Fundacja posiada logo.

2. Fundacja używa pieczęci z jej nazwą i siedzibą oraz z innymi danymi identyfikacyjnymi.

 

§8

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja będzie przyznawała Statuetkę Gołębicy osobom szczególnie zasłużonym dla fundacji.

 

§9

Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

II. Cele i zadania działania Fundacji.

 

§ 10

 

Celem działania Fundacji jest:

 

 • wszechstronne wspieranie osób chorych, a w szczególności chorych na raka, nowotwory i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych
 • wszechstronne działanie na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej
 • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w szczególności antynowotworowej, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wszechstronne działania wspierające osoby chore na nowotwory i ich rodziny w trakcie leczenia choroby nowotworowej (chemioterapii, radioterapii oraz leczenia chirurgicznego)
 • upowszechnianie zachowań prozdrowotnych
 • rozwijanie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia
 • promowanie i wspieranie pracy osób pochodzących ze środowisk związanych z opieką długoterminową i hospicjami,
 • przeciwdziałanie stereotypom poprzez edukację i propagowanie idei opieki długoterminowej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i pielęgniarzy,
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki długoterminowej i ruchu hospicyjnego,
 • propagowanie wśród personelu medycznego „ludzkich” postaw i zachowań w stosunku do pacjentów oraz osób chorych czy kalekich,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych,
 • inicjowanie, działanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin
 • działania na rzecz budowania dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych
 • działalność charytatywna
 • promocja i organizacja wolontariatu

 

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej innym organizacjom w ramach realizowanych przez nie zadań i programów zgodnych z celami Fundacji
 • pozyskiwanie i zakup sprzętu, wyposażenia i środków medycznych
 • wspieranie finansowe i merytoryczne programów terapeutycznych, różnych form pomocy psychologicznej oraz działań samopomocowych adresowanych do osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich najbliższych
 • organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe personelu medycznego pracującego z osobami chorymi i niepełnosprawnymi
 • wymianę doświadczeń zawodowych (szkolenia, treningi, konferencje, warsztaty, wizyty studyjne) i wszechstronną współpracę z organizacjami o pokrewnym profilu działalności
 • współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami fizycznymi i prawnymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji
 • udział w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i spotkaniach poświęconych profilaktyce przeciwnowotworowej oraz działaniom wspierającym osoby chore na nowotwory i ich rodziny.
 • działalność wydawniczą
 • organizowanie akcji upowszechniających postawy prozdrowotne
 • pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych
 • organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań o tematyce zgodnej z celami działania Fundacji

 

§ 12

 

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 13

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 14

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  • darowizn, spadków, zapisów
  • dotacji i subwencji osób prawnych
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  • dochodów z majątku Fundacji
  • przychody z ofiarności publicznej
  • umów sponsoringowych
  • crowdfundingu
  • innych wpływów prawem nie zakazanych
 2. Wszystkie dochody Fundacji uzyskane z jakichkolwiek źródeł przeznaczone są w całości na realizację jej celów statutowych.

 

§ 15

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca  nie postanowi inaczej.
 2. Przyjęcie przez Fundację darowizn lub spadku nie może spowodować przejęcia długów przewyższających wartość mienia darowanego.

 

§ 16

 

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

 

§ 17

 

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

§ 18

 

 1. Wyłączone jest udzielanie pożyczek, zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobieni, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Wyłączone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie jest bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wyłączone jest wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

§ 19

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. Władze Fundacji

 

§ 20

Władzą Fundacji jest Zarząd.

 

§ 21

 

Zarząd:

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 3. Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator lub wskazana przez niego osoba.
 4. Prezes powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji do kwoty 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub jeden z członków Zarządu działający samodzielnie. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji przekraczające kwotę 50 000,00 PLN składają: Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Fundacji ustalają członkowie Zarządu, a pozostałych osób Prezes Fundacji.
 7. Zarząd powoływany jest bezterminowo.
 8. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą odwołania lub śmierci członka zarządu.
 9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
 • złożenia rezygnacji
 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu
 • choroby lub stanu zdrowia powodującego trwałą niezdolność do pełnienia funkcji
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 • istotnego naruszenia postanowień statutu

 

§ 22

 

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. Realizowanie celów statutowych Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. Ustalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji
 4. Sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
 5. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawienie ich stosownym organom administracji publicznej
 7. Podejmowanie inicjatyw w sprawie zmian w statucie, połączenia i likwidacji Fundacji
 8. Ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
 9. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji

 

§ 23

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku  równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Fundacji.
 2. O posiedzeniu  Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt poprzedzającym może nastąpić w formie elektronicznej lub telefonicznej.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Prezes Fundacji  na wniosek Zarządu.

 

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. O połączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii członków Zarządu Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach.
 4. Decyzję o przekazani środków podejmuje Fundator.

 

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach.

 

Pobierz statut w formacie .pdf

Wyszukiwarka